Obchodní podmínky - RYJO Trade s.r.o. (www.repliky.info)

1. Všeobecné ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.repliky.info. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tnto internetový obchod, na stramě dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

O firmě

www.repliky.info využívá zkušeností získaných jak na internetu tak praxí v prodeji a péči o zákazníka. Bohaté zkušenosti v prodeji a široké zázemí nám umožňuje nabízet celý sortiment za ceny pro každého, při zajištění maximální možné kvality. Námi nabízené zboží je odzkoušeno.
Za adresou tohoto internetového obchodu stojí spol.:

RYJO Trade s.r.o.
Račetice 161
43801 Žatec
IČO : 27314545
DIČ : CZ27314545
Zapsaná u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 23927

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Spotřebitelská smlouva: Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající): Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel: Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel: je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.repliky.info a také z bodu č. 4. těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.repliky.info a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, pokud dojde ke změně ceny bude zákazník informován a bude požadováno potvrzení. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, je prodejce oprávněn požadovat zálohu.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.repliky.info
 • elektronickou poštou na adrese objednavky@repliky.info
 • osobně
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Zrušení objednávky ze strany spotřebitele
Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při splnění těchto podmínek Vám bude vrácena plná kupní cena:

Informujte nás E-mailem o odstoupení od smlouvy číslo XYZ. Do toho E-mailu uveďte také následující informace kam požadujete vrátit peníze:

 • Na adresu složenkou.
 • Na bankovní účet.

Doručte zboží na adresu, kterou naleznete v kontaktních informacích.

Veškeré zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu musí splňovat tyto požadavky:

 • Zabaleno v původním obalu.
 • Nesmí jevit známky používání.
 • Musí být nepoškozené.
 • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
 • Zásilka musí obsahovat originální doklad o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme dle Vámi uvedených údajů nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží v případě udání bankovního účtu. V jiných případech nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Alternativně lze odstoupit od smlouvy i jiným způsobem než jaký je výše doporučen. V takovém případě musí být odstoupení učiněno takovým způsobem, který bude jasně vyjadřovat projev vůle spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Při vrácení peněz na bankovní účet bude kupní cena vrácena vyjma nákladů na doručení zboží v plné výši. V případě zaslání složenkou na adresu bude odečtena částka 45,- Kč na tuto poukázku. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5. Cena zboží

Uvedené ceny jsou koncové ceny včetně DPH 19% (9%). Vztahuje-li se na výrobek poplatek za autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je již zahrnut v ceně.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené ve vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví z navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

6. Platební podmínky

zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • dobírkou
 • v hotovosti na našem skladě po tel. dohodě

Nákup na splátky

Prodej na splátky je možný od 3500,- . Objednávky s touto úhradou zasílejte e-mailem

7. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání na prodejnách prodávajícího do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní,odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením 

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9. Záruční a reklamační podmínky

Na všechno prodávané zboží vyjma akumulátorů je poskytována záruka po dobu 2 roky ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání. Reklamační nároky se nevztahují zejména na :

 • závady způsobené neodbornou obsluhou
 • zboží rozmontované zákazníkem případně jinak upravené neodborným zásahem
 • mechanicky poškozené součástky mimo výrobních vad
 • běžné provozní opotřebení

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, hradí náklady spojené s výkonem servisu zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení zbraně (paragon, faktura). Dopravu zboží s požadavkem na reklamační řízení zajišťuje zákazník na své náklady, v případě opodstatněné reklamace hradí dopravu zpět k zákazníkovy naše společnost nebo výrobce. Adresa na kterou můžete zasílat zboží které si přejete reklamovat je totožná se sídlem firmy.

Záruka spokojenosti
Při tzv. "fyzicky bezkontaktním způsobu dodání" se řídíme zákonem 367/2000 Sb., dáváme 14ti denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti. V jednotlivých případech se budeme řídit ustanovením tohoto zákona. Zákazník má právo na vrácení peněz za zboží, pokud je vrátí do 14 dní nepoškozené, nepoužité a v originálním balení.

10. Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků internetového zásilkového obchodu repliky – www.repliky.info
Chráníme Vaše soukromí: Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím podle zákona č. 101/2000 Sb. Bližší informace publikujeme v tomto dokumentu.

Registrační údaje: Jako zákazník obchodu REPLIKY zadáváte při nákupu své registrační údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa, adresa elektronické pošty apod. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Údaje o Vašich objednávkách: Během doby Vašeho užívání objednávkového systému shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Prohlášení: Vaše osobní data považujeme v rámci obchodu REPLIKY za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. Pokud bychom se někdy v budoucnu rozhodli uskutečnit podobný kontrakt s důvěryhodnou společností, stanou se Vaše data součástí podobného kontraktu pouze na základě Vašeho vyžádaného souhlasu.

Váš souhlas: Používáním internetového obchodu REPLIKY.INFO a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu. Budou-li tato pravidla někdy v budoucnu změněna, budou vždy publikována na stránkách www.repliky.info a budete se tak moci se změnami včas seznámit.

11. Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.

Home | Náš sortiment | Kontaktní formulář | Site map | Ceník | Info a kontakty | Propagace
Kontakty
MailNews
Zadejte svoji e-mail adresu, chcete-li dostávat zprávy z našeho serveru


Přidat.eu záložku
Diskuse
Doporučujeme
Paintball pro Kadaň, Žatec, Chomutov, Most a okolí

Airsoftové zbraně, paintball zbraně, kuličky a střelivo, army vybavení a výstroj

On-line prodej chovatelských potřeb pro psy a kočky. Kvalitní krmiva, pamlsky, hračky, pelíšky, oblečky a spousta dalších nezbytností.

Košík
Přihlášení zákazníka
Login :
Heslo :

Možnosti platby
gopay

dobirka
Anketa
Máte doma vystavenu nějakou repliku podobnou těm v naší nabídce ?
Ano, 39%
Ne, 29%
Ne, ale uvažuji o ní, 33%
Celkem hlasů : 59662

optimalizace PageRank.cz | Jyxo | Google